خط و مشی

اهداف سازمان
سازمان آتش نشاني بیرجند با يك هدف كلي كه استقرار ايمني پايدار در جامعه است ايجاد شده است. اين هدف كلي با دستيابي به چند هدف جزئي به شرح ذیل تحقق مي يابد .
اهداف اين سازمان عبارتند از :
1 ) نجات جان انسانها، مهار و اطفاي آتش سوزي و حفاظت از ثروتهاي ملي در مقابل حريق و سوانح و عوارض ناشي از آن.
2 ) برنامه ريزي و تعيين خط مشي درامور مربوط به آتش نشاني وخدمات ايمني .
3 ) ارائه آموزشهاي لازم در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي كاركنان و افراد خارج از سازمان طي برنامه هاي زمانبندي شده .
4) ايجاد و توسعه ايستگاههاي آتش نشاني و بهره برداري از آنها .
5 ) نظارت برعمليات موسسات و شركتهاي دولتي و خصوصي فعال در زمينه آتش نشاني و خدمات ايمني .
6 ) انجام برنامه ريزي و تمهيدات لازم در جهت مقابله و كاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي.
7 ) نظارت و كنترل بر تحقق شرايط ايمني در ساختمانها و رعايت استانداردهاي لازم در تجهيز بناها در برا بر سوانح گوناگوني مثل زلزله ، سيل ، آتش سوزي و  …  .

cialis nedir