حادثه واژگونی چرثقیل

۲۹ شهریور1400حادثه واژگونی چرثقیل در خیابان بعثت ۱۴ که با توجه به نشت شدید گازوئیل توسط تیم عملیاتی ایستگاه سجاد امداد رسانی و از بروز

مشاهده خبر