مهندس علی حیاتی _ سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

محمدرضا سلمانی _ معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی

مسعود محمدیان _ سرپرست معاونت عملیات

علیرضا براتی _ رئیس اداره امور مالی

ابراهیم علیزاده _ مسئول اداره امور اداری

مهندس محمد عنایتی _ اداره پیشگیری