مهندس علی حسینی _ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

مهندس محمد عنایتی _ سرپرست معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی

مسعود محمدیان _ سرپرست معاونت عملیات

حبیب ا.. بخشی بیرجندی _ رئیس اداره برنامه ریزی و پیشگیری

علیرضا حاجیان _ مسئول اداره امور اداری

علیرضا براتی _ رئیس اداره امور مالی