حادثه واژگونی چرثقیل

۲۹ شهریور1400
حادثه واژگونی چرثقیل در خیابان بعثت ۱۴ که با توجه به نشت شدید گازوئیل توسط تیم عملیاتی ایستگاه سجاد امداد رسانی و از بروز حوادث ثانویه پیشگیری شد.