یک مصدوم در حادثه حریق واحد مسکونی در ساختمان ۵ طبقه

۲۹ مهر ۱۴۰۰
یک مصدوم در حادثه حریق واحد مسکونی در ساختمان ۵ طبقه

ساعت ۱۹:۷ آتشنشانان ایستگاه غفاری به محل حادثه واقع در خیابان پونه ۱۲ اعزام شدند
تیم عملیاتی پس از ایمن کردن محل ، کمتر از ۵ دقیقه حریق را که از هود آشپزخانه شروع شده بود اطفا و از سرایت آتش به سایر قسمت ها جلوگیری کردند
در این حادثه خانم حدودا ۴۵ ساله مصدوم و توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد