سرخط اخبار

قبل
بعد

آخرین اخبار

ایستگاه های عملیاتی

سایت های مرتبط

آمار حریق و حوادث

امروز

تعداد حریق

.

تعداد حادثه

.

تعداد نجات یافتگان

.

تعداد مصدومین

.

تعداد متوفیان

.

تعداد عملیات های سازمان:‌ ۵۰۰

گزاش سال ۱۳۹۹

تعداد حریق

۱۰۰

تعداد حادثه

۱۰۰

تعداد نجات یافتگان

۱۰۰

تعداد مصدومین

۱۰۰

تعداد متوفیان

۱۰۰

تعداد عملیات های سازمان:‌ ۵۰۰